දෙවසරක්...

කවිද මන්දා....

දෙවසරක්...

කවිද මන්දා....

සුරඟන....

කවිද මන්දා....

සුරඟන....

කවිද මන්දා....

ආලය යනු...

කවිද මන්දා....

ආලය යනු...

කවිද මන්දා....

ආලය යනු...

කවිද මන්දා....

පෙම...

කවිද මන්දා....