අද වගේ දවසක තමයි මචං තමයි උඹ අපෙන් වෙන්වෙලා ගියේ බං

සිහින දනව්ව

අද වගේ දවසක තමයි මචං තමයි උඹ අපෙන් වෙන්වෙලා ගියේ බං

සිහින දනව්ව

නින්ද

සිහින දනව්ව

නින්ද

සිහින දනව්ව

අයියෝ ක්ෂිතිජ ඔයත් ! …………..

සිහින දනව්ව

අයියෝ ක්ෂිතිජ ඔයත් ! …………..

සිහින දනව්ව

ඔබයි මමයි ඇයයි සමකෝණි ත්‍රිකෝණයක් – තවත් එක් කතාවක් පමණක් නොවේ I

සිහින දනව්ව

ඔබයි මමයි ඇයයි සමකෝණි ත්‍රිකෝණයක් – තවත් එක් කතාවක් පමණක් නොවේ I

සිහින දනව්ව

දුක සතුට හදුනන කෙනෙක්… මේ හැමදෙම වින්ද……. විදිනකෙනෙක්……..

සිහින දනව්ව

දුක සතුට හදුනන කෙනෙක්… මේ හැමදෙම වින්ද……. විදිනකෙනෙක්……..

සිහින දනව්ව

බීපූ විත්ති | බාර් කතා

සිහින දනව්ව

බීපූ විත්ති | බාර් කතා

සිහින දනව්ව

බස් විත්ති තවදුරටත්

සිහින දනව්ව

බස් විත්ති තවදුරටත්

සිහින දනව්ව

පොඩ්ඩක් හිමින් යන්නකෝ

සිහින දනව්ව

පොඩ්ඩක් හිමින් යන්නකෝ

සිහින දනව්ව

බස් විත්ති

සිහින දනව්ව

බස් විත්ති

සිහින දනව්ව