ලිස් ටේලර් ගේ ලංකා ගමන

සිහින දනව්ව

ගිය සෙනසුරාදා , ජීවිතයට යමක්

සිහින දනව්ව

විසිවන සියවසේ මමි හෙවත් The preservation of the Human Body in the Twentieth Century – දිග හැරුමක්

සිහින දනව්ව

අනුෂා

සිහින දනව්ව

මංගල ගවුම

සිහින දනව්ව