. . . . මරණය . . . .

මාධව's කථා.......

ඔහොම තමයි දුවේ ඔය කාලෙට.........................!! (18 + කස්ටියට පමණක් නම් ඉතා සුදුසුයි.....!)

මාධව's කථා.......

එන්න අපි ඇවිද යමු අපායට..................

මාධව's කථා.......

නිල් සිනමාව.....................!

මාධව's කථා.......

ඒ දකින රෑනේ..... හැගුම් සලුවත් සමග පාවේ....

මාධව's කථා.......

බයිසිකල් ජරමර හෙවත් මාධවගේ බයිසිකල් දිනපොත..... 04

මාධව's කථා.......

මේ සීතලම සීත රාත්‍රියේ........................

මාධව's කථා.......

ලොලීටා. . . . . අවසානය - ලොලීටා ආයෙමත් එන්න......

මාධව's කථා.......

විසිරුණු සිතක නොවිසිරුනු ආදරය....................

මාධව's කථා.......

ලොලීටා................ 10

මාධව's කථා.......

කස්ටිය බුකියේ කෙලින පිස්සු!

මාධව's කථා.......

මෙහෙමත් ආදරයක්.................................

මාධව's කථා.......

නන්දා මැඩම්ට ආපු ලියුම - තවත් එක් පාසල් කතන්දරයක්!

මාධව's කථා.......

අතැඟිලි බැඳුනු අරුමයක..........

මාධව's කථා.......

බයිසිකල් ජරමර හෙවත් මාධවගේ බයිසිකල් දිනපොත.....

මාධව's කථා.......

තවත් නිකම්ම නිකං මාධවගේ කථාවක්........

මාධව's කථා.......

ප්‍රජනන කුට්ටං!

මාධව's කථා.......

මේ හීනයෙන්වත් එන්න...................

මාධව's කථා.......

තවත් පාසල් කතා.... කාඩ කතා සංගමය හා තවත් කතා.....

මාධව's කථා.......

දොර ලොක් හෝම්ස් සහ තවත් කතා

මාධව's කථා.......