ආතා! - වෙසක් කතාව

මාධව's කථා.......

සඳ

මාධව's කථා.......

තෙවරප්පෙරුම....

මාධව's කථා.......

Python - වචන භාවිතය ආශ්‍රිතව තවදුරටත්

මාධව's කථා.......

හොඳ hacking

මාධව's කථා.......

උපාධියද? වෘත්තීය පුහුණුවද?

මාධව's කථා.......

පාස්කුව වෙනුවෙන් සාධාරණය?

මාධව's කථා.......

බැටරිය බැස්සාම වෙන හදිය..........

මාධව's කථා.......

අලුත් ඇඳුම්

මාධව's කථා.......

හන්දිය

මාධව's කථා.......

බිලියන තුනක් හුදකලා වීම

මාධව's කථා.......

ගස....

මාධව's කථා.......

බිත්තියේ කවිය

මාධව's කථා.......

ප්‍රේමය සමඟ අධ්‍යාපනය

මාධව's කථා.......

නිසල මාවතේදී

මාධව's කථා.......

ඇස්ටොං ගෙදර!

මාධව's කථා.......

මොබයිල සිම් පත

මාධව's කථා.......

Intel Vs AMD

මාධව's කථා.......

ගන්දබ්බ!

මාධව's කථා.......

වෙස්ට් හෝල් ගල් පතුරු!

මාධව's කථා.......