ටයි මාමා

නිකමට ලියූ පද වැල්

ඉතිරි මුදල

නිකමට ලියූ පද වැල්

සමන්තයා

නිකමට ලියූ පද වැල්

මී රාළට

නිකමට ලියූ පද වැල්

ඔබා

නිකමට ලියූ පද වැල්

වික්ටෝරියා

නිකමට ලියූ පද වැල්

චන්දය

නිකමට ලියූ පද වැල්

විරහවේ පාට

නිකමට ලියූ පද වැල්

මී රාළට නැවත වරක්

නිකමට ලියූ පද වැල්

ලීස්තර

නිකමට ලියූ පද වැල්

සුනිල් අයිය... දන්නෙ නැද්ද?

නිකමට ලියූ පද වැල්

ලොකු බල්ලෝ පොර කති

නිකමට ලියූ පද වැල්

බුකි කවි

නිකමට ලියූ පද වැල්

තවත් එක ජෝඩුවක්‌

නිකමට ලියූ පද වැල්

ආර්ථිකේ ["අපි" කියන්නෙ]

නිකමට ලියූ පද වැල්

රජ කතාවක්

නිකමට ලියූ පද වැල්

අහඹු සිතුවමක් [DJPට ලියු පිළිතුරක්]

නිකමට ලියූ පද වැල්

මාර්තු අට

නිකමට ලියූ පද වැල්

සළු පාළිය

නිකමට ලියූ පද වැල්

සේකරලගේ කාලේ

නිකමට ලියූ පද වැල්