අවසර

නිකමට ලියූ පද වැල්

ප්‍රේමයේ පෑන් තුඩ (කොට කවි)

නිකමට ලියූ පද වැල්

මහ කම්මල පිපිරුණාය

නිකමට ලියූ පද වැල්

දස වසරකට පෙර...

නිකමට ලියූ පද වැල්

වාරියපොළේ කඩමණ්ඩිය දිහාවේ - කෙල්ලෙක් ඇවිත් ගැහුවලු තඩි කොල්ලෙකුට

නිකමට ලියූ පද වැල්

නැතිවුන සපත්තු

නිකමට ලියූ පද වැල්

සේකරලගේ කාලේ

නිකමට ලියූ පද වැල්

සමන්තයා

නිකමට ලියූ පද වැල්

බුකි කවි

නිකමට ලියූ පද වැල්

ලීස්තර

නිකමට ලියූ පද වැල්

චන්දය

නිකමට ලියූ පද වැල්

බෝට්ටුව

නිකමට ලියූ පද වැල්

ලොකු බල්ලෝ පොර කති

නිකමට ලියූ පද වැල්

ආර්ථිකය

නිකමට ලියූ පද වැල්

ඔබා

නිකමට ලියූ පද වැල්

තවත් එක ජෝඩුවක්‌

නිකමට ලියූ පද වැල්

නොහඳුනන්නි

නිකමට ලියූ පද වැල්

විරහවේ පාට

නිකමට ලියූ පද වැල්

වික්ටෝරියා

නිකමට ලියූ පද වැල්

සේරි වාණිජ

නිකමට ලියූ පද වැල්