මී රාළට නැවත වරක්

නිකමට ලියූ පද වැල්

මී රාළට

නිකමට ලියූ පද වැල්

ඉතිරි මුදල

නිකමට ලියූ පද වැල්

ටයි මාමා

නිකමට ලියූ පද වැල්

කතන්දර

නිකමට ලියූ පද වැල්

සුනිල් අයිය... දන්නෙ නැද්ද?

නිකමට ලියූ පද වැල්

ගමන

නිකමට ලියූ පද වැල්

නුඹ... [ඉරමල වැටිලා]

නිකමට ලියූ පද වැල්

කුවේණිය

නිකමට ලියූ පද වැල්

ආර්ථිකේ ["අපි" කියන්නෙ]

නිකමට ලියූ පද වැල්

රතු කමිසය [සින්ඩි ගත වන්නට පෙර මෙහි ම පළ කළ කවියක්]

නිකමට ලියූ පද වැල්

රජ කතාවක්

නිකමට ලියූ පද වැල්

මාළුවාගේ ජිවන චක්‍රය

නිකමට ලියූ පද වැල්

අහඹු සිතුවමක් [DJPට ලියු පිළිතුරක්]

නිකමට ලියූ පද වැල්

ජීවිතය [නැවත පළ කිරීමක්‌]

නිකමට ලියූ පද වැල්

දේවාලය

නිකමට ලියූ පද වැල්

මාර්තු අට

නිකමට ලියූ පද වැල්

නරුම හුළං

නිකමට ලියූ පද වැල්

නිල්

නිකමට ලියූ පද වැල්