ප්‍රවීන සිනමා අධ්‍යක්ශ තිස්ස අබේසේකර අභාවප්‍රාප්ත වේ

අග්නි - විද්‍යුත් සඟරාව

ප්‍රවීන සිනමා අධ්‍යක්ශ තිස්ස අබේසේකර අභාවප්‍රාප්ත වේ

අග්නි - විද්‍යුත් සඟරාව

රැඩිකල් ප්‍රේමය – සිංහල සංගීතය වෙත රැඩිකල් ප්‍රවේශයක්

අග්නි - විද්‍යුත් සඟරාව