මහාචාර්ය පියසීලී විජේගුණසිංහ අපෙන් සමුගනී

අග්නි - විද්‍යුත් සඟරාව

“පියසීලී විජේගුනසිංහ සමාචාර” කෘතිය දොරට වැඩුම සැප්තැම්බර් 14 මහවැලි කේන්ද්‍රයේදී

අග්නි - විද්‍යුත් සඟරාව

කොරින් විලියම් රෙඞ්ගේ‍්‍රව් (1939-2010) රංගනයේ පරිත්‍යාගය

අග්නි - විද්‍යුත් සඟරාව

“පියසීලී විජේගුනසිංහ සමාචාර” කෘතිය දොරට වැඩුම සැප්තැම්බර් 14 මහවැලි කේන්ද්‍රයේදී

අග්නි - විද්‍යුත් සඟරාව

මරන්දන්ගේ පුරාජේරුව” 18 දා එලි දැක්වේ

අග්නි - විද්‍යුත් සඟරාව

මහාචාර්ය පියසීලී විජේගුණසිංහ අපෙන් සමුගනී

අග්නි - විද්‍යුත් සඟරාව

1956 : බමුණු කුලය බිඳ වැටුණා ද?

අග්නි - විද්‍යුත් සඟරාව

කොරින් විලියම් රෙඞ්ගේ‍්‍රව් (1939-2010) රංගනයේ පරිත්‍යාගය

අග්නි - විද්‍යුත් සඟරාව

සිංහල නවකතාවේ අවාසනාව

අග්නි - විද්‍යුත් සඟරාව

සංස්කෘතිය ගැන

අග්නි - විද්‍යුත් සඟරාව

සත්‍ය වසන් කිරීම අරමුන කොටගත් කාටූන් දැක්මක්

අග්නි - විද්‍යුත් සඟරාව

ශෙල්ටන් පයාගල – ධනවාදය තුල කලාකරුවාගේ ශෝකාන්තය

අග්නි - විද්‍යුත් සඟරාව

ප්‍රවීන සිනමා අධ්‍යක්ශ තිස්ස අබේසේකර අභාවප්‍රාප්ත වේ

අග්නි - විද්‍යුත් සඟරාව

මරන්දන්ගේ පුරාජේරුව” 18 දා එලි දැක්වේ

අග්නි - විද්‍යුත් සඟරාව

1956 : බමුණු කුලය බිඳ වැටුණා ද?

අග්නි - විද්‍යුත් සඟරාව

කොරින් විලියම් රෙඞ්ගේ‍්‍රව් (1939-2010) රංගනයේ පරිත්‍යාගය

අග්නි - විද්‍යුත් සඟරාව

සිංහල නවකතාවේ අවාසනාව

අග්නි - විද්‍යුත් සඟරාව

සංස්කෘතිය ගැන

අග්නි - විද්‍යුත් සඟරාව

සත්‍ය වසන් කිරීම අරමුන කොටගත් කාටූන් දැක්මක්

අග්නි - විද්‍යුත් සඟරාව

ශෙල්ටන් පයාගල – ධනවාදය තුල කලාකරුවාගේ ශෝකාන්තය

අග්නි - විද්‍යුත් සඟරාව