உன்னைப் பிரியமாட்டேன்!!

கனவுகளின் உலகம்

புரண்டு போன பூமி.

கனவுகளின் உலகம்

விதியை வெல்ல எந்த கொம்பனாலும் முடியாது. (என் டயரி)

கனவுகளின் உலகம்

கருவி ஒன்றை கண்டுபிடி!

கனவுகளின் உலகம்

சரியாகச் செல்கிறாளா இன்றய பெண்? IV

கனவுகளின் உலகம்

மரணித்து விட்டது மனிதம்

கனவுகளின் உலகம்

இதமாய் ஓர் ராகம்!

கனவுகளின் உலகம்

விடையை தேடுங்கள் உறவுகளே!

கனவுகளின் உலகம்

சரியாகச் செல்கிறாளா இன்றய பெண்?- III

கனவுகளின் உலகம்

சரியாகச் செல்கிறாளா இன்றய பெண்?-II

கனவுகளின் உலகம்

சரியாகச் செல்கிறாளா இன்றய பெண்?-I

கனவுகளின் உலகம்

உன்னைக் காதலிப்பதால்....

கனவுகளின் உலகம்

அனுபவமே வாழ்கையா?

கனவுகளின் உலகம்

'இல்லாமல் நீ'

கனவுகளின் உலகம்

அவன் இல்லையென்றால்

கனவுகளின் உலகம்

உணரவில்லை உன் காதலை...

கனவுகளின் உலகம்

இது ஒரு போதைதான்.....!!!

கனவுகளின் உலகம்

இணைந்த இமயங்கள்!

கனவுகளின் உலகம்

"படிப்பினை கொண்டு....."

கனவுகளின் உலகம்

காதலியுங்கள்......

கனவுகளின் உலகம்