බිල් ගේට්ස් 'පැරදවූ' සැබෑ සුපිරි ධනවතා !!!

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[205] ඩේවිඩ් අන්කල් සහ (ආපසු බස්) රස්තියාදුව 7

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[343] BCS මතක සහ මම

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[345] දාහක් කතා අහගත්තු දාහේ නෝට්ටුව ..

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[207] අයිස්ක්‍රීම් පිලිකන්නේ සිට ..

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[344] KCC අවන්හල සහ හැඩතල නැති ජීවිත මතක

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[208] අවිනීත ඇත්ත කතාවක්

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[204] මගේ (අවුරුද්දෙ අන්තිම පොත්) රස්තියාදුව 6

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[272] අකර්මන්‍ය වූ 'කර්ම' ගැන

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[259] හිංසාව වපුරන්නන්ට සෙනෙහසින්

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[296] ආදරවන්ත රුපියල් හාරසියය අනූ නමයක් ගැන..

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[278] සර්පයෙකුගේ දියණිය ඔස්සේ.....

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[213] තිත්ත මිදි හා පසුගිය මාස 3 ගෑන...

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[200] උදව්වක් ... ඇත්ත කතාවක් සහ අකරතැබ්බයක් !

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[212] සිත්තර රස්තියාදුව 9 - යටත් විජිතයට එබී බැලුවෙමි

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[210] ඒ මම ද?.....මම නොවන මම ද?..මම ද නොදන්නෙමි...

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

විල්මා..!!..පෝලියෝ දෛවයට පිටුපෑ විස්මිත දෙපා !

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[251] ජීවත් වෙන එකත් ලොකු දෙයක් !

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[211] මේ ජූඩි - කඳුලු දෝණිය ගැන...

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[235] සිය දිවි නසා ගැනීම වනාහී...

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~