[418] හෘද සංවාද 47 - Harda Sanvada 47 - එයාලගෙ ආදරේ !

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[417] - හෘද සංවාද 46 - හියුගෝයි මාර්නසුයි එක්ක යොවුන් වසන්තෙට යමුද?

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[415] කැඩපතට රවන්න එපා

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[414] අතකින් අම්මාය , අතකින් මෙරමාය

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[413] තව ටිකක් වැඩිපුර ජීවත් වෙමුද ? - හෘද සංවාද 44 Heart Talks

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[412] හෘද සංවාද - Heart Talks - 43 - දෙවියන් ඉන්නෙ ගස් උඩද ?

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[411] හෘද සංවාද 42 - Heart Talks 42 - පුංචි එකෙක් වෙමුද මොහොතකට ?

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[410] හෘද සංවාද 41 - Heart Talks 41 : දයාබර මාලතී ...

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[409] හෘද සංවාද 40 - Heart Talks 40- ආදරය බෝවුන දුරුතු දුම්රියේ කතාවක්

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[408] හෘද සංවාද 39 - heart talks 39 - නටන සමනලුන්ගේ ලිහිණි වත - Amazing Girls in Girls Like you

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[407] හෘද සංවාද 38 - සිපගනිමි , උපන්බිම පිණි විසුල තණ නිල්ල - Green Green Grass of Home

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[406] හෘද සංවාද 37 - ජීවිතයේ අරුත හොයන Amelie (අමේලී)

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[405] හෘද සංවාද 36 - පුංචි මයිකල් ජැක්සන් & බෙන් (BEN)

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[404] හෘද සංවාද 35 - කෆ්කා , සමීර සහ සර් ටොම් ජෝන්ස් සමග ආදර 2021

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[403] හෘද සංවාද 34 - Heart Talks 34 - ජීවිතය වෙනස් කරන ගුරු දෙවිවරු - A Teacher's Unconditional Love

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[402] හෘද සංවාද 33 - Heart Talks 33 - ටයි ගැටයක කලු සුදු වර්ණ - The Colourless Tie Knot

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[401] හෘද සංවාද 32 - Heart Talks 32 - පුංචි කරුණාවකට සල්ලි වියදම් වෙනවද ? - Kindness is a Free Gift !

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[400] හෘද සංවාද 31 - Heart Talks 31 - කරුණාව හරියට ස්වීප් ටිකට් එකක් වගෙ - Kindness is Life Changing !

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~

[399] හෘද සංවාද 30 - Heart Talks 30 - වෙනස් විදියකට හිතන්න , රාමුවෙන් එලියට එමුද? - Step Out of the Box !

~~..... සංසාරේ අපි ..... ~~