ලංකානෙට් ආයතනයෙන් කරන පරිගණක පාඨමාලා ගැන....

Tharaka-Lankanet

LankaNet Linux 3 සඳහා Compiz Fusion නැතහොත් Desktop Effects දාගමු

Tharaka-Lankanet

LankaNet.org ලිනක්ස් 3 තැපැල් මගින් ගෙන්වා ගත් අයගේ ලැයිස්තුවට අලුත් නම් එකතු වුනා.

Tharaka-Lankanet

How to install hsdpa Modems in LankaNet Linux

Tharaka-Lankanet

LankaNet.org Linux තැපෑලෙන් එවීම නවතා ඇත.

Tharaka-Lankanet

ඔබේ පළාතේ ලංකානෙට් ලිනක්ස් බෙදාහරින්න ඔබ කැමතිද?

Tharaka-Lankanet

LankaNet.org Linux සඳහා Skype සකසා ගැනීම

Tharaka-Lankanet

මේ පණිවිඩය ලංකානෙට් ලිනක්ස් ඉල්ලපු අයටයි

Tharaka-Lankanet

LankaNet.org Linux 3 has been posted to all requests today!

Tharaka-Lankanet

මෘදුකාංග තැටිය නොමිලේම ගෙදරටම ගෙන්ව ගන්න. සත පහක්වත් එපා!

Tharaka-Lankanet

USB Dongle/ජංගම දුරකථනය මගින් ලංකානෙට් ලිනක්ස් තුළ අන්තර්ජාලය භාවිතය සහ KDE

Tharaka-Lankanet

නොමිලේ දෙන ලංකානෙට් ලිනක්ස් ඔබත් ගන්න. and LankaNet.Org Linux 3 Screen Shots

Tharaka-Lankanet

ලංකානෙට් ලිනක්ස් 3 නිකුත් කලා!

Tharaka-Lankanet

ඔබේ යෝජනාවට ඇගේ/ඔහුගේ කැමැත්ත???

Tharaka-Lankanet

LankaNet.Org Linux 3 සඳහා ඇතුලත්විය යුතු දේ

Tharaka-Lankanet

විවෘත මූලාශ්‍ර මෘදුකාංගවල ඇති හොඳ සහ නරක සහ මෙතෙක් ඔබ නොදත් දේ

Tharaka-Lankanet

LankaNet.org Linux 3 ලඟදීම එයි

Tharaka-Lankanet

මට උදව්වක් ඕනේ! ඉතා හදිසියි!

Tharaka-Lankanet

HOTELIERS/MUSICIANS/SINGERS YESTERDAY & TODAY

Tharaka-Lankanet

Ashampoo Burning Studio 2010 Advanced නොමිලේ!

Tharaka-Lankanet