මේ වැටෙන්නේ ආදරයේ උණුම උණු කඳුළු බිඳුවයි …………..

Lost IN Romance

මේ වැටෙන්නේ ආදරයේ උණුම උණු කඳුළු බිඳුවයි …………..

Lost IN Romance

සුළං කුරුල්ලෝ හෙමින් ඉගිල්ලී මොනව ද මේ අරගෙන එන්නේ …….

Lost IN Romance

සුළං කුරුල්ලෝ හෙමින් ඉගිල්ලී මොනව ද මේ අරගෙන එන්නේ …….

Lost IN Romance

සොඳුරිය

Lost IN Romance

සොඳුරිය

Lost IN Romance

OFFICE ආදරය

Lost IN Romance

OFFICE ආදරය

Lost IN Romance

Bad Blogging

Lost IN Romance

Bad Blogging

Lost IN Romance

The Reader (2008) – II

Lost IN Romance

The Reader (2008) – II

Lost IN Romance

වැස්ස – The Rain

Lost IN Romance

වැස්ස – The Rain

Lost IN Romance

Lost in (Romance + Nature)

Lost IN Romance

Lost in (Romance + Nature)

Lost IN Romance

කවදාද ආයේ එන්නේ හමුවන්න මා ඉතින් …

Lost IN Romance

කවදාද ආයේ එන්නේ හමුවන්න මා ඉතින් …

Lost IN Romance

ඔයා ආයෙමත් එනව ද?

Lost IN Romance

ඔයා ආයෙමත් එනව ද?

Lost IN Romance