මීට අවුරුදු පහළොවකට කලියෙන් - දෙදාස් තුනේ හයයි හය

බිඟු නද

වෙලාව පැයක් පස්සට ගියා

බිඟු නද

ඊයේ බොරතෙල් ගණන් - අද බස් ස්ට්‍රයික්

බිඟු නද

නොමියෙන කාන්සාවක්

බිඟු නද

දුක්වුණු සිත්මඩල

බිඟු නද

බුදු සරණයි මිස බුදු පිහිටයි නොවේ

බිඟු නද

ගෙනාවේ දිනපුවාම දාන්න හින්දා

බිඟු නද

අවසන වෙන්නේ වරිගෙත් නහ ගන්න තමා

බිඟු නද

අලුත්ම BMW එක

බිඟු නද

මල්ලියෙක්ද? නංගියෙක්ද?

බිඟු නද

සීක්‍රට් සැන්ටා

බිඟු නද

බිග මැච්

බිඟු නද

දිරාපත් වෙන්න කොච්චර කල් යයිද?

බිඟු නද

සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා!!!

බිඟු නද

පියවරුන්ගේ දිනය

බිඟු නද

මෙන්න අපේ තාවකාලික නවාතැන

බිඟු නද

දෙදරූ පියෙක් වූ වගයි

බිඟු නද