ඊයේ මෙන්ම අද

බිඟු නද

වන්නට ආදර්ශ භූමිකාවක්...

බිඟු නද

මිහිරේ...

බිඟු නද

ඔබ හිතන්නේ මිනීමරුවා කවුද?

බිඟු නද

කෝ මා....

බිඟු නද

වසරක් ගෙවුනා නොදැනීම

බිඟු නද

මොහොතක් ඉඩ දෙන්න

බිඟු නද

වෙනස් නොවන ලෙස ජීවත් වෙන අපි

බිඟු නද

මීට අවුරුදු පහළොවකට කලියෙන් - දෙදාස් තුනේ හයයි හය

බිඟු නද

අලුත් අවුරුද්දට පොඩ්ඩක් කලියෙන්

බිඟු නද

මගේ සිත්තරාවියේ...

බිඟු නද

උදරයා

බිඟු නද

රටා තියලා ඇමදපු.......

බිඟු නද

සොඳුර ...

බිඟු නද

මගේ සිත්තරාවියේ...

බිඟු නද

ඉංදියාවෙත් පැළයක් හිටෙව්වා

බිඟු නද

පෙට්ට්‍රොලයක් කල හදිය

බිඟු නද