ඇති හිටියා සෙනෙවිරුවන්

කට්ටකාඩුව

බීම සහ බීම

කට්ටකාඩුව

යවෙස් ලූ මිනිසා

කට්ටකාඩුව

තිත්තවැල්ගොල්ලේ වධකයා

කට්ටකාඩුව

නිගණ්ඨ ජීවිතේ මතකය

කට්ටකාඩුව

මැයි 19 - සොඳුරු හුදෙකලාවක් වෙනුවෙන්

කට්ටකාඩුව

මේ ළඟ.... මේ ළඟ....!!

කට්ටකාඩුව

රජ්ජුරුවන්නේ පැටිකිරිය III

කට්ටකාඩුව

රජ්ජුරුවන්නේ පැටිකිරිය II

කට්ටකාඩුව

සිංහලේ රජ්ජුරුවන්නේ පැටිකිරිය

කට්ටකාඩුව

සිසිකොස්ටස් නම් කුළී හේවායා

කට්ටකාඩුව

දවල් මිගෙල් රෑ ඩැනියෙල්

කට්ටකාඩුව

හොල්මං වලට බය කවුද?

කට්ටකාඩුව

කවුද ඩෝ චණ්ඩි?

කට්ටකාඩුව

ඇණපති දඟර පාඬියා

කට්ටකාඩුව

පැණි රහ උනත් නිරසයි වැඩියෙන් කෑම!

කට්ටකාඩුව

උඩරට මැණිකෙට - අන්තිම කොටස

කට්ටකාඩුව

සුබ උපන් දිනක්!

කට්ටකාඩුව

උඩරට මැණිකෙට - දෙවෙනි කොටස

කට්ටකාඩුව

උඩරට මැණිකෙට පටකුඩ දෙක දෙක

කට්ටකාඩුව