බැංකු හොරකම් කරන ලේසි විදිහක්

කට්ටකාඩුව

තුන් දෙනෙක් ගැන දිග කතාවක්

කට්ටකාඩුව

හаදය සාක්ෂිය එල්ලා මරණු!

කට්ටකාඩුව

ඉටු දෙවි 'යුරු - දෙටු මහැ'දුරු

කට්ටකාඩුව

අග මුල නැති ඩයරිය

කට්ටකාඩුව

වරේවා ක්‍රොයේෂියා!!

කට්ටකාඩුව

සෙන්ටිනේරියන් කට්ටකාඩුව

කට්ටකාඩුව

කොරෝදාරාමය

කට්ටකාඩුව

පාර දිගේ ලේ ගැලුවත්...

කට්ටකාඩුව

අගස්ති ඉර්සින් වහන්සේ

කට්ටකාඩුව

උදායි හාමුදුරුවෝ

කට්ටකාඩුව

ඇති හිටියා සෙනෙවිරුවන්

කට්ටකාඩුව

බීම සහ බීම

කට්ටකාඩුව

යවෙස් ලූ මිනිසා

කට්ටකාඩුව

තිත්තවැල්ගොල්ලේ වධකයා

කට්ටකාඩුව

නිගණ්ඨ ජීවිතේ මතකය

කට්ටකාඩුව

මැයි 19 - සොඳුරු හුදෙකලාවක් වෙනුවෙන්

කට්ටකාඩුව

මේ ළඟ.... මේ ළඟ....!!

කට්ටකාඩුව

රජ්ජුරුවන්නේ පැටිකිරිය III

කට්ටකාඩුව

රජ්ජුරුවන්නේ පැටිකිරිය II

කට්ටකාඩුව