ගෑස්ටික් වැඩිවෙලා. හාර්ට් එක පුපුරලා... !

ඩොකාගේ ඩයරිය...

රූමත් ගැබිණිය අරක්කු ඉල්ලා කල ජරමරේ...

ඩොකාගේ ඩයරිය...

Untitled Post

ඩොකාගේ ඩයරිය...

අද දසුන්. හෙට ඔබ ද?

ඩොකාගේ ඩයරිය...

Attention deficit hyperactive disorder

ඩොකාගේ ඩයරිය...

මගුලයි ! බබා හම්බුණාට පස්සේ periods නැවතිලා ! ඒ මදිවට ලූප් දාන්නේ නැතිව ගෙදර යන්ඩත් එපා ලු ! යකාගේ ආණ්ඩුවක් නේ මේක !

ඩොකාගේ ඩයරිය...

වේලාව මහා රෑ 12යි. අවුරුද්දේ පොඩි එකාට Fit එකක් හැදිලා. මොකද මං දැන් කරන්නේ... !

ඩොකාගේ ඩයරිය...

ගෙදර හිටපු අයියාට අලුතෙන් ගෙනා මල්ලී කරපු කැත වැඩේ එළිවෙයි !

ඩොකාගේ ඩයරිය...

හදිසි උපත් පාලන ක්‍රම

ඩොකාගේ ඩයරිය...

උපත් පාලනය ගැන ලුණු ඇඹුල් ඇතිව

ඩොකාගේ ඩයරිය...

අපි room එකකට ගියා... එයා pregnant... දැන් මොකද කරන්නේ...

ඩොකාගේ ඩයරිය...

අලි බබා

ඩොකාගේ ඩයරිය...

තීරණය...

ඩොකාගේ ඩයරිය...

පදික වෙළෙන්දා සහ දියණිය...

ඩොකාගේ ඩයරිය...

ලජ්ජා කාරී...

ඩොකාගේ ඩයරිය...

Brain (Cerebral) Aneurysm

ඩොකාගේ ඩයරිය...

මඟ තොටේ දී හමුවූ පරණ ලෙඩා...

ඩොකාගේ ඩයරිය...

Medical Student කෙනෙක්ගේ දවසක්...

ඩොකාගේ ඩයරිය...

ගින්දර...

ඩොකාගේ ඩයරිය...