හදේ හිරු ඇහැරී ගිණි බිදී ලොව කළඹවා රහසේ...

කටුසු හදවත

නුඹ රහසේ කියා දුන්නු ආදරයද මේ

කටුසු හදවත

පිපෙන්න මේ වැව තැනුවේ නුඹටයි.....

කටුසු හදවත

නිවන

කටුසු හදවත

බාඳුරා

කටුසු හදවත

ජීවිතේම නුඹ අරගෙන යන්න ගියා වැනි...

කටුසු හදවත

ලේ නහර ඇට මිඳුලු විනිවිද රිදුම්දෙන හැඟුමක්ද ප්‍රේමය......

කටුසු හදවත

දෙවු මවුන් නුඹ තුරුළු කරගෙන​ පොවනවද දෙතනේ කිරී

කටුසු හදවත

වෙලා මගේ හිත සිනාවකින් තව හිනාවියන් කලු... හිනාවියන්.

කටුසු හදවත

බැමි

කටුසු හදවත

බැමි

කටුසු හදවත

මම නුඹේ... නුඹ මගේ... අපි අපේ විතරනම්

කටුසු හදවත

පහන් කණුව​

කටුසු හදවත

වැළළුණු කවිකම

කටුසු හදවත

ඔබ හමුවූ දා පටන් මා හදවත අවදියෙන්..

කටුසු හදවත

දඟ මෙනවිය ඔබ මා වල්මත්කල අරුමැසියයි මෙලොවේ....

කටුසු හදවත

පාරමිතාවෙන් යලි උපදින... බැස යන්නද ජීවන පිය ගැට පෙළ...

කටුසු හදවත

මම එවන්නම් ..........

කටුසු හදවත

කටුසු හදවත

සැලෙන්නේ සිත අවදිවේයැ'යි බියටයි......

කටුසු හදවත