මගේ නින්ද ආයේ බිඳී

කටුසු හදවත

සියලු සත්වයෝ නිවන් දකිත්වා-2

කටුසු හදවත

To Mr.President 03

කටුසු හදවත

මගේ ආදර යස්සනී

කටුසු හදවත

මචං පාදඩේ...

කටුසු හදවත

හදේ හිරු ඇහැරී ගිණි බිදී ලොව කළඹවා රහසේ...

කටුසු හදවත

නුඹ රහසේ කියා දුන්නු ආදරයද මේ

කටුසු හදවත

පිපෙන්න මේ වැව තැනුවේ නුඹටයි.....

කටුසු හදවත

නිවන

කටුසු හදවත

බාඳුරා

කටුසු හදවත

ජීවිතේම නුඹ අරගෙන යන්න ගියා වැනි...

කටුසු හදවත

ලේ නහර ඇට මිඳුලු විනිවිද රිදුම්දෙන හැඟුමක්ද ප්‍රේමය......

කටුසු හදවත

දෙවු මවුන් නුඹ තුරුළු කරගෙන​ පොවනවද දෙතනේ කිරී

කටුසු හදවත

වෙලා මගේ හිත සිනාවකින් තව හිනාවියන් කලු... හිනාවියන්.

කටුසු හදවත

බැමි

කටුසු හදවත

බැමි

කටුසු හදවත

මම නුඹේ... නුඹ මගේ... අපි අපේ විතරනම්

කටුසු හදවත

පහන් කණුව​

කටුසු හදවත

වැළළුණු කවිකම

කටුසු හදවත

ඔබ හමුවූ දා පටන් මා හදවත අවදියෙන්..

කටුසු හදවත