දෙවු මවුන් නුඹ තුරුළු කරගෙන​ පොවනවද දෙතනේ කිරී

කටුසු හදවත

වෙලා මගේ හිත සිනාවකින් තව හිනාවියන් කලු... හිනාවියන්.

කටුසු හදවත

බැමි

කටුසු හදවත

බැමි

කටුසු හදවත

මම නුඹේ... නුඹ මගේ... අපි අපේ විතරනම්

කටුසු හදවත

පහන් කණුව​

කටුසු හදවත

වැළළුණු කවිකම

කටුසු හදවත

ඔබ හමුවූ දා පටන් මා හදවත අවදියෙන්..

කටුසු හදවත

දඟ මෙනවිය ඔබ මා වල්මත්කල අරුමැසියයි මෙලොවේ....

කටුසු හදවත

පාරමිතාවෙන් යලි උපදින... බැස යන්නද ජීවන පිය ගැට පෙළ...

කටුසු හදවත

මම එවන්නම් ..........

කටුසු හදවත

කටුසු හදවත

සැලෙන්නේ සිත අවදිවේයැ'යි බියටයි......

කටුසු හදවත

ඊයා රනිල් ඔයානම්

කටුසු හදවත

මට දැනෙනවා ආදරේ.....

කටුසු හදවත

පමාවී ඇවිත් උයනේ පිපුන මල් නෙලාගනු බෑ....

කටුසු හදවත

මටත් හිතයි එන්නට සඳ රැස් අතරින්....

කටුසු හදවත

ඒ ඇති මට මගේ නෙත් යුග පියෙන තුරා ......

කටුසු හදවත

ඒ ඇති මට මගේ නෙත් යුග පියෙන තුරා ......

කටුසු හදවත

පාට වෙනස් නොවන කටුස්සාගේ ගීත 16- Katussa's 16 choices counted by Mrs. GK

කටුසු හදවත