දේවදාර තුරු පාමුල තාම මම හිඳිමි තනිවම....

කටුසු හදවත

ප්‍රේමයේ අස්වැන්න....

කටුසු හදවත

මහපොළවට නොව මිනිස්කමට...

කටුසු හදවත

මහපොළවට නොව මිනිස්කමට...

කටුසු හදවත

මගේ නින්ද ආයේ බිඳී

කටුසු හදවත

මගේ නින්ද ආයේ බිඳී

කටුසු හදවත

සියලු සත්වයෝ නිවන් දකිත්වා-2

කටුසු හදවත

සියලු සත්වයෝ නිවන් දකිත්වා-2

කටුසු හදවත

To Mr.President 03

කටුසු හදවත

To Mr.President 03

කටුසු හදවත

මගේ ආදර යස්සනී

කටුසු හදවත

මගේ ආදර යස්සනී

කටුසු හදවත

මචං පාදඩේ...

කටුසු හදවත

මචං පාදඩේ...

කටුසු හදවත

හදේ හිරු ඇහැරී ගිණි බිදී ලොව කළඹවා රහසේ...

කටුසු හදවත

හදේ හිරු ඇහැරී ගිනි බිඳී ලොව කළඹවා රහසේ...

කටුසු හදවත

නුඹ රහසේ කියා දුන්නු ආදරයද මේ

කටුසු හදවත

නුඹ රහසේ කියා දුන්නු ආදරයද මේ

කටුසු හදවත

පිපෙන්න මේ වැව තැනුවේ නුඹටයි.....

කටුසු හදවත

පිපෙන්න මේ වැව තැනුවේ නුඹටයි.....

කටුසු හදවත