උං හිටි තැන් . . .

෴ . . . පන්හිඳ . . . ෴

ගෝනි බිල්ලෝ . . .

෴ . . . පන්හිඳ . . . ෴

කොළ බෙදන අක්කා . . .

෴ . . . පන්හිඳ . . . ෴

පොඩි සාදු . . .

෴ . . . පන්හිඳ . . . ෴

උක්කුවාගේ ට්‍රැක්ටරය . . .

෴ . . . පන්හිඳ . . . ෴

ලියමි මතකය පිනිස . . .

෴ . . . පන්හිඳ . . . ෴

සඳ නුඹ . . .

෴ . . . පන්හිඳ . . . ෴

මතක ආවර්ජනා . . .

෴ . . . පන්හිඳ . . . ෴

මතක ආවර්ජනා . . .

෴ . . . පන්හිඳ . . . ෴

පුතු . . .

෴ . . . පන්හිඳ . . . ෴

තනිකඩයි තවමත්ම . . .

෴ . . . පන්හිඳ . . . ෴

වැටමාර . . .

෴ . . . පන්හිඳ . . . ෴

වීදියක ඉකිබිඳුම . . .

෴ . . . පන්හිඳ . . . ෴

නඩුව . . .

෴ . . . පන්හිඳ . . . ෴

වන මැද . . .

෴ . . . පන්හිඳ . . . ෴

විඩාවුණු සිත . . .

෴ . . . පන්හිඳ . . . ෴

සුදු පිරුවටය . . .

෴ . . . පන්හිඳ . . . ෴

වාරය . . .

෴ . . . පන්හිඳ . . . ෴

ශිල්පියෙක් අවැසිවේ . . .

෴ . . . පන්හිඳ . . . ෴

කසල ගොඩේ . . .

෴ . . . පන්හිඳ . . . ෴