අහස වෙත . . .

෴ . . . පන්හිඳ . . . ෴

ජීවිත . . .

෴ . . . පන්හිඳ . . . ෴

වෙරළ කොනක . . .

෴ . . . පන්හිඳ . . . ෴

දිනෙක . . .

෴ . . . පන්හිඳ . . . ෴

අතහැරුනු මතක . . .

෴ . . . පන්හිඳ . . . ෴

විල්පත්තුවෙන් . . .

෴ . . . පන්හිඳ . . . ෴

මතක . . .

෴ . . . පන්හිඳ . . . ෴

උං හිටි තැන් . . .

෴ . . . පන්හිඳ . . . ෴

ගෝනි බිල්ලෝ . . .

෴ . . . පන්හිඳ . . . ෴

කොළ බෙදන අක්කා . . .

෴ . . . පන්හිඳ . . . ෴

පොඩි සාදු . . .

෴ . . . පන්හිඳ . . . ෴

උක්කුවාගේ ට්‍රැක්ටරය . . .

෴ . . . පන්හිඳ . . . ෴

ලියමි මතකය පිනිස . . .

෴ . . . පන්හිඳ . . . ෴

සඳ නුඹ . . .

෴ . . . පන්හිඳ . . . ෴

මතක ආවර්ජනා . . .

෴ . . . පන්හිඳ . . . ෴

මතක ආවර්ජනා . . .

෴ . . . පන්හිඳ . . . ෴

පුතු . . .

෴ . . . පන්හිඳ . . . ෴

තනිකඩයි තවමත්ම . . .

෴ . . . පන්හිඳ . . . ෴