'ස' වික්ටර්... ඔබ හා මම...

පිය සටහන්

Bell-bottoms, මංගල මුදු සහ මට පිස්සු(ද?)

පිය සටහන්

රෝමය ගිණි ගනී...

පිය සටහන්

ආ.. වඩා... ආ.. යු බොහෝ...... වේවා......

පිය සටහන්