කේක් නම් නෑ...

පිය සටහන්

පාස්කු නිවාඩුව හෙවත් 'TURNING POINT'

පිය සටහන්

කවි මඩුවක වග 08

පිය සටහන්

කවි මඩුවක වග 09 හෙවත් අවසානය...

පිය සටහන්

කවි මඩුවක වග 06

පිය සටහන්

කවි මඩුවක වග 07

පිය සටහන්

කවි මඩුවක වග 05

පිය සටහන්

කවි මඩුවක වග 04

පිය සටහන්

කවි මඩුවක වග 03

පිය සටහන්

කවි මඩුවක වග 02

පිය සටහන්

කවි මඩුවක වග 01

පිය සටහන්

මේ ඇයගේ කතාවයි...

පිය සටහන්

හතරැස් වූ ජීවිතය

පිය සටහන්

මෙතෙක් හමු නොවූ ඇය....

පිය සටහන්

නොයන් ළඳේ මා හැරදා...

පිය සටහන්

කාලෙකට ඉස්සර...

පිය සටහන්

අහිමි වූ පෙම්වතී...

පිය සටහන්

අසම්මතයේ පෙම් කතාවක්...

පිය සටහන්

නින්ද නේන රාත්‍රියේ...

පිය සටහන්

මගේ ආදරය..

පිය සටහන්