බෝර්නියෝ සංචාරය - 2 මුහුණට මුහුණ හමුවුණු මාළු සහ පැරිෂුට් ගමන..

අන්තර්ජාලයේ මගේ බිත්තිය..

බෝර්නියෝ සංචාරය, කිනබලු කන්ද, පැරා සේලින් සහ දිය යට ෆොටෝ

අන්තර්ජාලයේ මගේ බිත්තිය..

බඩු කඩා සතුටු වෙමු - DSLR Camera Lens එකක් සහ Action Camera එකක්...

අන්තර්ජාලයේ මගේ බිත්තිය..

දශකයක් සිංහලෙන් බ්ලොග් ලිව්වෙමි -- A decade as a Sinhala Blogger

අන්තර්ජාලයේ මගේ බිත්තිය..

සීමාවක් නැති සාහිත්‍යයය

අන්තර්ජාලයේ මගේ බිත්තිය..

‘මම’ සිටියි ද? නොසිටියි ද?

අන්තර්ජාලයේ මගේ බිත්තිය..

කැප්ටන් නෙමෝ දුටු ඉන්දියානු සාගර පතුල

අන්තර්ජාලයේ මගේ බිත්තිය..

කොටු වීම

අන්තර්ජාලයේ මගේ බිත්තිය..

උඩු යටිකුරු වී ත්‍රිමාණ වුණු ඇනිවසරිය

අන්තර්ජාලයේ මගේ බිත්තිය..

ජීවිතය

අන්තර්ජාලයේ මගේ බිත්තිය..

මලක්කා, ඉපෝ, මලක්කා, බුකිට් ෆ්‍රේසර් සහ රවුබ් - 4

අන්තර්ජාලයේ මගේ බිත්තිය..

මලක්කා, ඉපෝ, මලක්කා, බුකිට් ෆ්‍රේසර් සහ රවුබ් - 3

අන්තර්ජාලයේ මගේ බිත්තිය..

මලක්කා, ඉපෝ, මලක්කා, බුකිට් ෆ්‍රේසර් සහ රවුබ් - 2

අන්තර්ජාලයේ මගේ බිත්තිය..

මලක්කා, ඉපෝ, මලක්කා, බුකිට් ෆ්‍රේසර් සහ රවුබ්

අන්තර්ජාලයේ මගේ බිත්තිය..

මාරුව...!

අන්තර්ජාලයේ මගේ බිත්තිය..

සිඳුලෝලී සේලරුවා හෙවත් මොන මගුලේ කතාවක් ද

අන්තර්ජාලයේ මගේ බිත්තිය..

සොෆ්ට් සරණිය - පොතේ විදියට සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් හදන හැටි

අන්තර්ජාලයේ මගේ බිත්තිය..

නැවතීමට මඟ පෙන්වූ ගුරුතුමාට - A tribute to a great teacher

අන්තර්ජාලයේ මගේ බිත්තිය..

නිකන් ඉන්න ගමන් කරන්න වැඩක් - The quick brown fox jumps over the lazy dog

අන්තර්ජාලයේ මගේ බිත්තිය..

කලින් සැමරූ ඇනිවසරිය

අන්තර්ජාලයේ මගේ බිත්තිය..