මිනිසුන්ගේ බැබලීමේ ආශාව

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

‌‌‌බෞද්ධයකු වන්න උත්සාහ ගන්න එපා

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

සාසනික දුර්ගන්ධය වහනය වන සුළි සුළඟ

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

|බණ කියන අය |තුච්ඡ කතා

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

මට වෙසක් කියන්නෙ ඔබේ පරිනිර්වාණය

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

ගැහැණිය වහළියක නොවේ.

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

මේ දවස්වල ගෙදර රණ්ඩුද?

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

ජාතිවාදය සහ ඉන් මිදීමේ මග.

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

මෙහෙම රටක අපට ආදර්ශ දෙන්නෙ කවුද?

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

සයන පූජා,රන්තැඹිලි, රන්දෝතළු, ලක්ෂ ගණනේ මල් පූජා

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

බුද්ධ පූජාව සහ අනෙකා ඉවසීම

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

රනිල්, ප්‍රශ්නය මිස උත්තරය නොවේ.

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

තමා හඳුනාගැනීමෙන් තොරව සතුටක්-සැපතක් නැහැ.

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

ව්‍යසන සහ අපි

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

හෙට ඉදන්වත්....

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

ආවේගය‌ට සිහියෙන්....

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

දුර සිට සුවඳ බලමි.

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

පුරවැසියෙක් වෙන්න| පාවා නොදෙන්න.

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

ඒ අය මේ වගේ බණ කියන්නෙ ඇයි?

පොඩි සාදුගෙ ලියමන

උසස්ම දේ තමා ගැන සෙවීමයි

පොඩි සාදුගෙ ලියමන