දුරලන්නට අඳුර

ගල්මල්-Coral

දඬු අඬුව හිර කරන - The Grip

ගල්මල්-Coral

අරගල විරුවනි ඉවසන්

ගල්මල්-Coral

අපිට ඕනේ හෙටක්!

ගල්මල්-Coral

බලාපොරොත්තුව - The Hope

ගල්මල්-Coral

කෝච්චියේ දිරන

ගල්මල්-Coral

ගිජුලිහිණියනේ වරෙව් පහතට - Come Down Vultures

ගල්මල්-Coral

නොදනිමි...

ගල්මල්-Coral

උදේ පැතුම්!

ගල්මල්-Coral

සාපලත් පියාපත්

ගල්මල්-Coral

යදින්නේ ද නුඹ විරාමයක්

ගල්මල්-Coral

ජීවිතය ලස්සන

ගල්මල්-Coral

මොර සූරන වැස්සක්

ගල්මල්-Coral

අවැසිය විරාමයක්

ගල්මල්-Coral

දීවාලි පහන් - Diwali Lights

ගල්මල්-Coral

ජීවිතය පාටකූරු පෙට්ටියක් වාගේ

ගල්මල්-Coral

බර ද ලා දළු - Heavy Buds

ගල්මල්-Coral

වෙනස් කතාවක්

ගල්මල්-Coral