කයිවාරුව: රෝස පෙති

ගල්මල්-Coral

රෝස පෙති

ගල්මල්-Coral

ප්‍රයාණය - The Journey

ගල්මල්-Coral

නුඹ මලක් රඟනා තුරු

ගල්මල්-Coral

අම්මේ නුඹ Architect

ගල්මල්-Coral

ඇට‍යක වෙත් ද

ගල්මල්-Coral

නිදහස, සාධාරණය, යුක්තිය තිබුණේ

ගල්මල්-Coral

අවනත සොබාව | Nature's Treat

ගල්මල්-Coral

යකඩ යක් කුමරියනී, දේවියනී, රැජිණියනී

ගල්මල්-Coral

දුම්රියට කාන්තාවන්ගේ නම් යොදන හේතු

ගල්මල්-Coral

පාට පාට සරුවත්

ගල්මල්-Coral

බල්ටිමෝ - දෛවයේ සරදමක්

ගල්මල්-Coral

ජීවිතය ජීවත්කරන ජීවය - ජලය

ගල්මල්-Coral

පොඩි මිනිහගේ මලගම | At The Burial Of The Common Man

ගල්මල්-Coral

බොක්ක

ගල්මල්-Coral

නවසඳත් රත්වෙලා

ගල්මල්-Coral

අතරමං

ගල්මල්-Coral

හීන මල්

ගල්මල්-Coral

මිටි හිස්

ගල්මල්-Coral