වෙහෙස නැතිකරගෙන පාඩම් කිරීමට නැවුම් ආරම්භයක්

එඩියුටෝක් [EduTalk]

සොරබොර වැව නුදුටු ඇස් මොටද පින් කළේ

එඩියුටෝක් [EduTalk]

#10 – කටහඬ භාවිතයෙන් යතුරුලියනය – සිංහල යුනිකේත යතුරුලියන රහස්

එඩියුටෝක් [EduTalk]

#09 – ස්පර්ශ යතුරුලියනය (Touch Typing) – සිංහල යුනිකේත යතුරුලියන රහස්

එඩියුටෝක් [EduTalk]

#08 – සෝදුපත් මෙවලම් – සිංහල යුනිකේත යතුරුලියන රහස්

එඩියුටෝක් [EduTalk]

#07 – ජංගම දුරකථනයට හෙළකුරු – සිංහල යුනිකේත යතුරුලියන රහස්

එඩියුටෝක් [EduTalk]

බර්මියුඩා ත්‍රිකෝණය – අභිරහස ඇත්තට ම විසඳුනා ද?

එඩියුටෝක් [EduTalk]

බිම වැටුනු කිරි දතට හඬන මගෙ ළපටි හිත…

එඩියුටෝක් [EduTalk]

වීගන් – Vegan (සත්ත්ව ආහාර වලින් තොරවීම) යනු කුමක් ද?

එඩියුටෝක් [EduTalk]