“මානවයා විනාශ කිරීමට අවශ්‍ය බව” ලෝකයේ පළමු ‘රොබෝ පුරවැසියා’ පවසයි.

එඩියුටෝක් [EduTalk]

මිහිපිට ඇත්තටම යෝධයෝ ඉඳල තියෙනවද?

එඩියුටෝක් [EduTalk]

ඔබත් මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවෙක් වීමට සිහින දකිනවාද?

එඩියුටෝක් [EduTalk]

පරිසරය වනසන ප්ලාස්ටික් ආහාරයට ගන්නා “සුපිරි පණුවා”

එඩියුටෝක් [EduTalk]

මව් කිරි ගැලුම් 600ක් පරිත්‍යාග කළ “කිරි දේවතාවිය”

එඩියුටෝක් [EduTalk]

මව් කිරි ගැලුම් 600ක් පරිත්‍යාග කළ “කිරි දේවතාවිය”

එඩියුටෝක් [EduTalk]

ඔබේ පුදුම ඇස්! මිනිස් ඇස ගැන වැදගත් කරුණු 05ක්..

එඩියුටෝක් [EduTalk]

ඔබේ පුදුම ඇස්! මිනිස් ඇස ගැන වැදගත් කරුණු 05ක්..

එඩියුටෝක් [EduTalk]

ඩේවිඩ්ගේ පුරුෂ ලිංගය මෙච්චර කුඩා ඇයි?

එඩියුටෝක් [EduTalk]

ඩේවිඩ්ගේ පුරුෂ ලිංගය මෙච්චර කුඩා ඇයි?

එඩියුටෝක් [EduTalk]

රික්ත බෝම්බ සහ රුසියාව යුක්රේනයට එරෙහිව ඒවා භාවිතා කලා ද?

එඩියුටෝක් [EduTalk]

රික්ත බෝම්බ සහ රුසියාව යුක්රේනයට එරෙහිව ඒවා භාවිතා කරන්නේද?

එඩියුටෝක් [EduTalk]

ඉහළ ගෞරවාදරයට පාත්‍ර වූ පුද්ගලයන්ගේ ගුණාංග 07 ක්

එඩියුටෝක් [EduTalk]

රැවුල ගිණි ගන්නෙ නැතිව රැවුලේ වටිනාකම දැන ගන්න

එඩියුටෝක් [EduTalk]

රැවුල ගිණි ගන්නෙ නැතිව රැවුලේ වටිනාකම දැන ගන්න

එඩියුටෝක් [EduTalk]

ඩුබායි වෙරල හැඩ කරන කෘත්‍රිම දූපත්

එඩියුටෝක් [EduTalk]