මානව ඩීඑන්ඒ (DNA) අනාගත ඩිජිටල් දත්ත ගබඩා බවට පත්වීමට සූදානම්

එඩියුටෝක් [EduTalk]

මානව ඩීඑන්ඒ (DNA) අනාගත ඩිජිටල් දත්ත ගබඩා බවට පත්වීමට සූදානම්

එඩියුටෝක් [EduTalk]

#02 – කාලසටහන සඳහා මූලික දත්ත ඇතුළත් කිරීම: පාසලේ කාලසටහන හදමු.

එඩියුටෝක් [EduTalk]

#1 – ASC Timetables මෘදුකාංගය ස්ථාපනය කිරීම – පාසලේ කාලසටහන හදමු.

එඩියුටෝක් [EduTalk]

අද කොරෝනා, එදා ලොවක් ලෙඩ කළ මාරක ස්පාඤ්ඤ උණ

එඩියුටෝක් [EduTalk]

ඔක්ස්ෆර්ඩ් එකෙන් ජාත්‍යන්තරයට ගිය සිංහල වචන

එඩියුටෝක් [EduTalk]

වෙහෙස නැතිකරගෙන පාඩම් කිරීමට නැවුම් ආරම්භයක්

එඩියුටෝක් [EduTalk]

සොරබොර වැව නුදුටු ඇස් මොටද පින් කළේ

එඩියුටෝක් [EduTalk]

#10 – කටහඬ භාවිතයෙන් යතුරුලියනය – සිංහල යුනිකේත යතුරුලියන රහස්

එඩියුටෝක් [EduTalk]

#09 – ස්පර්ශ යතුරුලියනය (Touch Typing) – සිංහල යුනිකේත යතුරුලියන රහස්

එඩියුටෝක් [EduTalk]

#08 – සෝදුපත් මෙවලම් – සිංහල යුනිකේත යතුරුලියන රහස්

එඩියුටෝක් [EduTalk]

#07 – ජංගම දුරකථනයට හෙළකුරු – සිංහල යුනිකේත යතුරුලියන රහස්

එඩියුටෝක් [EduTalk]

බර්මියුඩා ත්‍රිකෝණය – අභිරහස ඇත්තට ම විසඳුනා ද?

එඩියුටෝක් [EduTalk]

බිම වැටුනු කිරි දතට හඬන මගෙ ළපටි හිත…

එඩියුටෝක් [EduTalk]

වීගන් – Vegan (සත්ත්ව ආහාර වලින් තොරවීම) යනු කුමක් ද?

එඩියුටෝක් [EduTalk]