නූතන භෞතික විද්‍යාව සහ අපාය- ලෝකවිදු ගුණය

භව නිරෝ‍ධ

භවය

භව නිරෝ‍ධ

බාලයා මෙසේ දත යුතුයි.

භව නිරෝ‍ධ

සීලසමාදානය පිළිබඳ බුද්ධ දේසනාව

භව නිරෝ‍ධ

පුනරාගමනය

භව නිරෝ‍ධ

කර්මය 01

භව නිරෝ‍ධ

තමා දිහා බලන්න

භව නිරෝ‍ධ

අගුණ සහ නුගුන

භව නිරෝ‍ධ

කාමාශ‍්‍රව

භව නිරෝ‍ධ

අනුත්තර පුරිස දම්ම සාරථි බුදුගුණය

භව නිරෝ‍ධ

හැමදේටම මුල අවිද්‍යාවමයි

භව නිරෝ‍ධ

දර්ශන භූමියට පියවර - 01

භව නිරෝ‍ධ

ලෝකවිදු ගුණය

භව නිරෝ‍ධ

දිට්ඨිංච අනුපගම්ම සීලවා - 01

භව නිරෝ‍ධ

අසම්පඤ්ඤතා

භව නිරෝ‍ධ

නොකළ යුතු දෙතිස් කථා හා කළ යුතු දස කථා

භව නිරෝ‍ධ

චරණ ධර්ම

භව නිරෝ‍ධ

ගුණමකන ගුණමකුබව(කෙලෙහි ගුණ නොදත් බව)

භව නිරෝ‍ධ

සුගත බුදු ගුණය

භව නිරෝ‍ධ

විජ්ජා චරණ සම්පන්න ගුණය

භව නිරෝ‍ධ