ඇමෙරිකානු සහ යුරෝපීය සමාගම් වල කොටස් වලින් නිපදවූ උතුරු කොරියානු බැලස්ටික් මිසයිල

අමරින්ගේ ආ ගිය කතා.....

අවලෝකිතේශ්වර

අමරින්ගේ ආ ගිය කතා.....

මරියා

අමරින්ගේ ආ ගිය කතා.....

එලිය

අමරින්ගේ ආ ගිය කතා.....

අප්‍රේල් අරගලය

අමරින්ගේ ආ ගිය කතා.....

"එන්නත් කිරීමේ විදේශ ගමන් බලපත්‍රය"

අමරින්ගේ ආ ගිය කතා.....

සීත සිතුවිලි

අමරින්ගේ ආ ගිය කතා.....

මම ඔබට ආදරෙයි නොහොත් පාස්කුව

අමරින්ගේ ආ ගිය කතා.....

ඉර බහින හැන්දෑවේ ග්වානම්සා පන්සලට.....

අමරින්ගේ ආ ගිය කතා.....

ජාන වෙනස් කිරීමක් සමඟින් බිහිවන ලොව පළමු දරු උපත

අමරින්ගේ ආ ගිය කතා.....

දකුණු කොරියාවේ සංචාරය කරන ගමන්.......කොරියාවේ උසම කන්ද නැඟීම

අමරින්ගේ ආ ගිය කතා.....

ඇය...........

අමරින්ගේ ආ ගිය කතා.....

සැඟවුණු සමුද්‍රීය සම්පත්

අමරින්ගේ ආ ගිය කතා.....

දෙසැම්බර් 24

අමරින්ගේ ආ ගිය කතා.....

සීතල

අමරින්ගේ ආ ගිය කතා.....

දකුණු කොරියාවේ සංචාරය කරන ගමන්.......ජේජු ලව් ලෑන්ඩ්

අමරින්ගේ ආ ගිය කතා.....

දකුණු කොරියාවේ සංචාරය කරන ගමන්......උණු දිය ස්නානාගාර......ජිම්ජිල්බං .......

අමරින්ගේ ආ ගිය කතා.....

දකුණු කොරියාවේ සංචාරය කරන ගමන්........නොර්යන්ජින් මාළු මාර්කට් එක....

අමරින්ගේ ආ ගිය කතා.....