නාන්න ගියෙමු - Went to Nanna

යාං හෑල්ල

ඔපිස් එකේ කොරෝනාගෙන් බේරෙන හැටි - How to avoid Corona at office

යාං හෑල්ල

නිදහසට කරුණු - Reasons for freedom

යාං හෑල්ල

කංචුක රේඛා - 1

යාං හෑල්ල

beauty of a wire thread

යාං හෑල්ල

හිච්චි මැන්ඩිස් පුතා වෙත ආදරයෙන් ලියමි

යාං හෑල්ල

චිත්‍රපටි හෙවත් drawings tapes - 1

යාං හෑල්ල

ඉඩං හෙවිල්ල - බ්‍රොකර්ලා

යාං හෑල්ල

නින්ද, ගෙදරින් පැනීම සහ පීතු පාදං නමා මහං

යාං හෑල්ල

දානෙ 3

යාං හෑල්ල

දානෙ 2 හෙවත් දර හෙවිල්ල

යාං හෑල්ල

දානෙට යාම, ට්‍රැපික් පෙරහැර, මාර්ග නීති සහ දිගංචියා අතුරුදහන් වීම (Attending to alms giving, traffic Perahera, traffic law and disappeared tall man)

යාං හෑල්ල

මගේ ලිවිල්ල, වාසගම ආ හැටි හා ඊජිප්තුවේ මැටි පුවරු

යාං හෑල්ල

මග නොදැන ගිය ගමන

යාං හෑල්ල

තොරණ හෙවත් Pandol ඉවරයි

යාං හෑල්ල

තොරණ හෙවත් Pandol - 7 වලිය

යාං හෑල්ල

තොරණ හෙවත් Pandol - 6 ඇස්බැන්දුම

යාං හෑල්ල

තොරණ හෙවත් Pandol - 5

යාං හෑල්ල

තොරණ හෙවත් Pandol-4

යාං හෑල්ල

තොරණ හෙවත් Pandol-3

යාං හෑල්ල