ඉරත් ගිහින් සද පායන හැටි බලන්න - Irath gihin sada payana hati balanna

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

කොයිල් ඇටේ වැසියෙක් වීමත් එක වෙලාවකට අවුල්

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

ධම්මික පෙරේරා සළකුණ

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

2024 ජන්ද සිතියම

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

දිනක්ෂි ප්‍රියසාද් පහුල සහ ශ්‍රී ලංකාව

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

සුභ ගමන් ආදරණීය ආටියා...........

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

සුභ ගමන් ලෙජන්ඩ්.................

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

රජුන් තනන්නන්

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

ප්‍රේම සැදෑවෝ.......

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

රන්ජන් රාමනායක, භික්ෂු පරිච්ජේදය සහ ස්පොට් ලයිට් ( Spotlight Film -2015)

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

EXpress ජීවිත

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

නිරාගමික කවි

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

ලිබරල් අත්තක්

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

එකසිය තිස් අට

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

ලේල්වල ඇලට ගිය ගමන - Lelwala Ela

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

සිරිසේන එන්න මේ ගූ වලදන්න

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

පැරිස්නම් මොනවද බන් ලෝකේ රෝමාන්තිකම නගරය තමයි කොළඹ

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

කපටි පාට හිනාවක්

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා

හදවත තියෙන්නෙ රිදවගන්න

රෝමාන්තික රස්තියාදුකාරයා