ගුරු දිවියේ සොදුරු මතක.. 01

මුතූගේ පන්හිඳ (muthuge panhida)

අසාර්ථකවීම්, වැරදීම්..

මුතූගේ පන්හිඳ (muthuge panhida)

මගේ රට

මුතූගේ පන්හිඳ (muthuge panhida)

(9) අපිළිවෙල සටහන් - 01

මුතූගේ පන්හිඳ (muthuge panhida)

(9) අපිළිවෙල සටහන් - 01

මුතූගේ පන්හිඳ (muthuge panhida)

(8) අනාගතේ එයයි මමයි....

මුතූගේ පන්හිඳ (muthuge panhida)

(8) අනාගතේ එයයි මමයි....

මුතූගේ පන්හිඳ (muthuge panhida)

(7) පොඩි දූ....,

මුතූගේ පන්හිඳ (muthuge panhida)

(7) පොඩි දූ....,

මුතූගේ පන්හිඳ (muthuge panhida)

(6) මේ හිත

මුතූගේ පන්හිඳ (muthuge panhida)

(6) මේ හිත

මුතූගේ පන්හිඳ (muthuge panhida)

(5) සතුට...

මුතූගේ පන්හිඳ (muthuge panhida)

ලොකු අයියා..

මුතූගේ පන්හිඳ (muthuge panhida)

ලොකු අයියා..

මුතූගේ පන්හිඳ (muthuge panhida)