වාහන ගනන් යැවීම

සිංහලෙන් අපි

කාලෙකින්

සිංහලෙන් අපි

සිහලුන් රැකගැනුම පිණිස බොදුබල සේනාව

සිංහලෙන් අපි

සැඟවුන දේ සෙවීම

සිංහලෙන් අපි

චින බඩු සමග ලන්කන් කවර

සිංහලෙන් අපි

මම දන්නවා...

සිංහලෙන් අපි

එපාම කෙරුවාව....

සිංහලෙන් අපි

Drivers Backup කරමු

සිංහලෙන් අපි

මිස්ටර් බීන් ගේ කතන්දර....

සිංහලෙන් අපි

මැච් එක......

සිංහලෙන් අපි

පරණ පුරුදු අවුරුද්ද

සිංහලෙන් අපි

දිනයක සැමරුම

සිංහලෙන් අපි

මැරෙන්න පැනීම සහ පැනල මැරීම

සිංහලෙන් අපි

10,000 කඩ ඉම

සිංහලෙන් අපි

වැස්ස සහ බීම

සිංහලෙන් අපි

පුදුමයි ඒත් සරල නෑ...

සිංහලෙන් අපි

කාලෙකින්....

සිංහලෙන් අපි

අළුත් අවුරුද්ද

සිංහලෙන් අපි

වාද භේද

සිංහලෙන් අපි

ආයෙත් මං........

සිංහලෙන් අපි