"රහස් කියන කඳු" කියන රහස

Nokie Katha

Untitled Post

Nokie Katha

ලාංකික සිනමාවේ විප්ලවකරුවා- ධර්මසේන පතිරාජ

Nokie Katha

වෙඩි වරුසා මැද නිවාඩු ආ හැටි

Nokie Katha

කොටමාරු වෙත මාරුවීමක්

Nokie Katha

ආදම්ගේ පාලම තරණය

Nokie Katha

ගන් බෝට් ජීවිතය

Nokie Katha

ආරක්ෂක වළල්ලේ ප්‍රහාරක යාත්‍රාවක මාස තුනක්

Nokie Katha

ලාංකික දේශපාලනයේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයක්-6

Nokie Katha

ලාංකික දේශපාලනයේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයක්-5

Nokie Katha

ලාංකික දේශපාලනයේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයක්-4

Nokie Katha

ලාංකික දේශපාලනයේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයක්-3

Nokie Katha

ලාංකික දේශපාලනයේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයක්-2

Nokie Katha

ලාංකික දේශපාලනයේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයක්-1

Nokie Katha

පමා වූ සටහනක්.

Nokie Katha

හයිවේ මාරාන්තික බොනට් කතාවක්

Nokie Katha

ඡන්දෙ දීම හා නොදීම ගැන කතිර කතාව......

Nokie Katha

“ප්‍රා” සමඟ රාජිත, ෆෙස්ටස් හා රනිල්

Nokie Katha

කොටි අඩවියක කැලෑවක රාත්‍රියක්

Nokie Katha

වෙඩි පුහුණුවෙන් කැලෑ පුහුණුවට

Nokie Katha