විචාර

Cyberpanhinda

තේ ____

Cyberpanhinda

සම්මතෙන් එහා...........

Cyberpanhinda

මල් පත්තරකාරයෙක්වත් නැතුව _________________________

Cyberpanhinda

වැරැද්ද? ___________ "දැන්, ත්‍රිමාන අවකාශ ප්‍රවීණතා අභ්‍යාස ගොනුවට යන්න."

Cyberpanhinda

ආන්දෝලනයට තුඩුදුන් ළමා අපචාර සිදුවීම්පෙලක් ගැන වැදගත් සිනමාපටයක් Spotlight —————————-

Cyberpanhinda

සරා සඳ 29 කොටස – දිනුම හෝ පැරදුම කියන විකල්ප දෙකට වඩා දේවල් අපිට හම්බ වෙන්නේ නැද්ද ජීවිතේදී…

Cyberpanhinda

අලුත් අලුයම…….

Cyberpanhinda

නිදහස් සටනට පණ දුන් කවියෝ

Cyberpanhinda

මේ සතියේ කවි අහස

Cyberpanhinda

කවියා තෝරා ගන්නා ආකෘතිය අන්තර්ගතය විසින් ඉල්ලා සිටින්නක් ——————————————————————————————

Cyberpanhinda

ඇස් තෙත් කළ මතක 02

Cyberpanhinda

”ආ…. බිම්බෝ” යෂෝදර සිහිනය.දසවන කොටස.

Cyberpanhinda

සරළ කවි ඇසුරින් රස මවන සුන්දර කවි එකතුව ‘ලිහිණි පියාපත්’ ග්‍රන්ථ විචාරය

Cyberpanhinda

2016 පළමු කවි අහස …

Cyberpanhinda

මල් පත්තරකාරයෙක්වත් නැතුව

Cyberpanhinda

ඇස් තෙත් කළ මතක 01

Cyberpanhinda

යෂෝදර සිහිනය. නවවන කොටස.

Cyberpanhinda

“පිස්සු කතා කියන්න එපා බං… – සමාව ලදිමි 10 වන කොටස

Cyberpanhinda

පෙලින් පෙල උනුන් පසු පස යමුද මේ මගේ…

Cyberpanhinda