වසර 8 පුරා යුක්තිය අහිමිකරන ලැබු එවක වරාය අධිකාරියේ සභාපති ඇතුලු අධ්යවක්ෂ මණ්ලයට, විරුද්ධව ගත හැකි පියවරක් zzසිස්ටම්ZZ එක තුල නැත. ඒ ගැන කථා කරමු.

Peoples Forum SL

නැති වෙලාවක් බලලා ගෙදරට පනිනවා. පොලීසියට එන්නත් එපා කියනවා. පිටතදී ගන්න එක වළක්වා දෙන්න පු`ඵවන් බව, තැරැව්කාරයෝ කියනවා.

Peoples Forum SL

Brutal assault against 27 year old heart patient.

Peoples Forum SL

පළමු වසරට නොගත් දැරිය 2 වසරට ගනු. උසාවිය විශාඛාවට කියයි.

Peoples Forum SL

Untitled Post

Peoples Forum SL

අයි.ජි.පි ළඟ වැඩ කරන පො. සැ. ව අල්ලන් නිවසට රෑ පොලීසියෙන් පන්නපු ඕ.අයි.සි ට විරුද්ධව පියවර ගන්න --

Peoples Forum SL

කලා කරුවාව කපා කොටා දාන්න නිවසට පනින්න හැදූ මැරයින් දවස් 19 ක් ගත වෙලාත් නිදැල්ලේ.

Peoples Forum SL

ගෙදර කව්රුත් නැති වෙලාවට, ප්රා්දේශීය සභාවේ නිලධාරීන් කාණු කපන්න එනවාලු!!

Peoples Forum SL

Untitled Post

Peoples Forum SL

Untitled Post

Peoples Forum SL

Untitled Post

Peoples Forum SL

වසර 12 යි මාස 05 යි දවස් 02 ට පසුව නිදොස් කර නිදහස් කරයි. චෝදනාව වදුරඹ පොලිස් කාරයෝ ‘‘ශුක‍්‍ර සුනඛයින්’ ලෙසට මහා පාරේ ‘‘තාලයකට’’ කීම.

Peoples Forum SL