හැම තැනම දුම(11th Epi) ජොයින්ට් ගහපු පරණවිතාන

නයියාගේ නයි

හැම තැනම දුම(10th epi) - නිරුවත් පිටක් උඩ අකුරු සෙල්ලම

නයියාගේ නයි

හැම තැනම දුම(9th epi) - මකර රැජිණ

නයියාගේ නයි

හැම තැනම දුම(8th epi) - ගින්න

නයියාගේ නයි

හැම තැනම දුම(7th Epi) - නිදාගත් ගැහැණු

නයියාගේ නයි

හැම තැනම දුම (6th Epi) - fantasy No1

නයියාගේ නයි

හැම තැනම දුම(5th epi) - Zoom වෙන පින්තූර

නයියාගේ නයි

හැම තැනම දුම (4th Epi) - මැන්ඩි

නයියාගේ නයි

ණයගැති බාවයක අරුමය

නයියාගේ නයි

හැම තැනම දුම(Epi 3) - ප්‍රශ්න පහ

නයියාගේ නයි

හැම තැනම දුම(Epi 2) - මුල්ගල්

නයියාගේ නයි

හැම තැනම දුම - Episode 1

නයියාගේ නයි

දෙව්දත් හසුන

නයියාගේ නයි

ඔව් යසෝ මම ප්‍රේම කෙරුවා

නයියාගේ නයි

අපි ගැන කවි අකැපද ?

නයියාගේ නයි

වැඩ ඇල්ලීම

නයියාගේ නයි

කලා රිටක අපහාසය

නයියාගේ නයි

අහිමි

නයියාගේ නයි

නිදහස් උනෝ...!!!

නයියාගේ නයි

අහස් රහස් මැද සීතල වූ ගින්නක්

නයියාගේ නයි