මහින්දගේ මත්තල ගොන් කතා අංක - 2

හේතුහාමිගේ කටු වැඩ පොත

මහින්දගේ මත්තල ගොන් කතා අංක - 2

හේතුහාමිගේ කටු වැඩ පොත

නාමල් නම් අඥ්ඥාන දේශපාලුවාගේ  ගොන් තර්ක - 1

හේතුහාමිගේ කටු වැඩ පොත

නාමල් නම් අඥ්ඥාන දේශපාලුවාගේ  ගොන් තර්ක - 1

හේතුහාමිගේ කටු වැඩ පොත

මහින්දගේ චීන ආයෝජන කොටස් - 1

හේතුහාමිගේ කටු වැඩ පොත

මහින්දගේ චීන ආයෝජන කොටස් - 1

හේතුහාමිගේ කටු වැඩ පොත