ජීවන තරඟය

.....ජීවිතයෙන් බිඳක්......

මිනිසත්කම වෙනුවෙන්

.....ජීවිතයෙන් බිඳක්......

ගලන ගඟට නවතිනු බෑ

.....ජීවිතයෙන් බිඳක්......

මනමාළියනේ හඩනු එපා

.....ජීවිතයෙන් බිඳක්......

දිරියක් නැති දැරියට දැරියක්

.....ජීවිතයෙන් බිඳක්......

උස් තැන් සහ මිටි තැන්

.....ජීවිතයෙන් බිඳක්......

ඈ අසරණයි

.....ජීවිතයෙන් බිඳක්......

හෘදසාක්ෂිය

.....ජීවිතයෙන් බිඳක්......

තණ්හාව

.....ජීවිතයෙන් බිඳක්......

යන්නට වරම් ලැබෙයිද

.....ජීවිතයෙන් බිඳක්......

කුහක භියසුල්ලෝ

.....ජීවිතයෙන් බිඳක්......

සරාගී

.....ජීවිතයෙන් බිඳක්......

අත්තම්මා

.....ජීවිතයෙන් බිඳක්......

මම දැන් හෙලයෙක්

.....ජීවිතයෙන් බිඳක්......

පට්ට කඳ

.....ජීවිතයෙන් බිඳක්......

වැටේ තරමට කඩුල්ල

.....ජීවිතයෙන් බිඳක්......

වැරැද්ද

.....ජීවිතයෙන් බිඳක්......