ආයේමත් කෙලා හුටා... | බබාට නම.

ජෙමාගේ හතරවරං

අනේ හුකේ නන්නානේ...

ජෙමාගේ හතරවරං

දිස්නෙ වැඩි එක ලොකුවට බැලූවෙමු

ජෙමාගේ හතරවරං

මුලටම උරලා බලපු දවස.

ජෙමාගේ හතරවරං

කුක් විත් ජෙම්ස්

ජෙමාගේ හතරවරං

අපි සිංහලේ | නරි බුරති - වදින එකෙක්ට වදින්න

ජෙමාගේ හතරවරං

PA Chaya හෙවත් පචයා

ජෙමාගේ හතරවරං

හුටස් !

ජෙමාගේ හතරවරං

ඒ්කත් හරි...

ජෙමාගේ හතරවරං

හරිනේ දැන්..! හොදයිනේ පු* අමාරුව

ජෙමාගේ හතරවරං

ජිවත් වෙන්න කැම | කන්න ජීවත් විම

ජෙමාගේ හතරවරං

අද පාර්ටි....!!! ඩබල් හැපී

ජෙමාගේ හතරවරං

ඇඩ්‍රස් නැති වෙලා තියනවද පොඩි උන් නිසා

ජෙමාගේ හතරවරං

වැරැද්ද අපේ වාහෙලගෙම තමයි.

ජෙමාගේ හතරවරං

අපිට බඩු දියව්...! ලංකාවෙත් බඩු ගැසීම නීතිගත කරනු...!

ජෙමාගේ හතරවරං

අපේ පරම්පරාවේ ලොක්කි...

ජෙමාගේ හතරවරං

නාහෙට ලනුව - එය එසේ වීමට තීන්දු විය.

ජෙමාගේ හතරවරං

අළුත් කාලපරිච්ඡේදය | New era

ජෙමාගේ හතරවරං

එයා ලග තියන මගේ මාතෘකාව

ජෙමාගේ හතරවරං