පේ‍්‍රමය

Dawasin Dawasata

හැඟීම් සහ විඳීම්

Dawasin Dawasata

කලා කරුවාණනි

Dawasin Dawasata

අපේ ගම

Dawasin Dawasata

දළ පූට්ටුවා

Dawasin Dawasata

මීවිත නුඹයි මම ගී පොතකි සුගායන

Dawasin Dawasata

තාත්තේ

Dawasin Dawasata

රතු ඉර

Dawasin Dawasata

කසාවත...

Dawasin Dawasata

ඡායාව..

Dawasin Dawasata

සිහින නිවහන

Dawasin Dawasata

මෑණියනි....

Dawasin Dawasata

සාගින්න

Dawasin Dawasata

මගේ සිහිනය

Dawasin Dawasata

මත්

Dawasin Dawasata

විඳීම්....

Dawasin Dawasata

අප්පච්චී...

Dawasin Dawasata

පුතුනේ.....

Dawasin Dawasata

එකම අහස යට.....

Dawasin Dawasata