දන්නෝ බුදුන්ගේ සින්දුවට වෙච්ච වැඩේ...

දිගා ගේ ආ ගිය කතා

රස කතා - 1

දිගා ගේ ආ ගිය කතා

සඳ ගමන සැබෑවක් ද ?

දිගා ගේ ආ ගිය කතා

සීතල යුද්ධය...

දිගා ගේ ආ ගිය කතා

ඇම්ඩන්ගේ රස කථා - 1 වැනි කොටස

දිගා ගේ ආ ගිය කතා

ඉන්දියාවේ අධ්‍යාපනය කොයිබටද?

දිගා ගේ ආ ගිය කතා

මහඑලිය තැන්නේ ඇති රාවණ රජුගේ තොටුපොල

දිගා ගේ ආ ගිය කතා

ඉදිරියේදී සිද්ධ වෙන්නේ කුමක්ද??

දිගා ගේ ආ ගිය කතා

පොදු සිරිසේනගේ වැඩ...

දිගා ගේ ආ ගිය කතා

කෙසෙල් ල් ල් ල් ල් ල් ල් ල් ල් ල් ල්

දිගා ගේ ආ ගිය කතා

A cappella (සංගීතය නැති සිංදු...)

දිගා ගේ ආ ගිය කතා

අපොයි Google...

දිගා ගේ ආ ගිය කතා

හත්වලාමේ...

දිගා ගේ ආ ගිය කතා

තරු එක්ක සෙල්ලම් කිරීම...

දිගා ගේ ආ ගිය කතා

ගීයක මියුරු - මහා වැස්සක පෙරනිමිති...

දිගා ගේ ආ ගිය කතා

නවතින්න තිස්ස නවතින්න...

දිගා ගේ ආ ගිය කතා

අම්මාගේ සුදු කෙස්..

දිගා ගේ ආ ගිය කතා

ඔබේ දෛවය වෙනස් කල හැකිද?

දිගා ගේ ආ ගිය කතා

සත්තමයි සර්... මහින්ද මහත්තයාට දැම්මේ

දිගා ගේ ආ ගිය කතා