ඉතාම නුදුරේ දැකගතහැකි ව්‍යාපාර ලෝකයේ මහා දැවැන්තයෙක්

Yakaagea Daviya

පැවිද්දන්ගේ කැසිකිලියකි.

Yakaagea Daviya

දෙතිස් කතාවෙන් තවත් කතා

Yakaagea Daviya

මෙම ජනාධිපතිවරණයේ මගේ නිරීක්ෂන

Yakaagea Daviya

සති දෙකකින් අලුත් රජෙක්

Yakaagea Daviya

ජෝතිපාල ලාගේ හා අමනපාලලාගේ මැතිවරණ අනාවැකි

Yakaagea Daviya

දෙමළ යාලුවන් නැති එකටත් වගකියන්න ඕන ආණ්ඩුවද

Yakaagea Daviya

විකල්පය කෙළෙහිගුණ හා රුපියල් විස්ස

Yakaagea Daviya

ඇල්පිටිය

Yakaagea Daviya

සීයට පනහ

Yakaagea Daviya

රාජ සගබෝ හිස දී දුගියාටා දාන පාරමී

Yakaagea Daviya

සජිත් හා ගෝඨාභය

Yakaagea Daviya

ජනාධිපතිවරණයට විහිලුකාරයන් ඉල්ලන එක නවත්වන්න බැරිද

Yakaagea Daviya

වයසට යාම ලෙඩක්ද

Yakaagea Daviya

කිවුවොත් සග නහී නොකිවුවොත් කඩේ නහී

Yakaagea Daviya

විජයබා කොල්ලය සෝරතලාගේ කතා සහ ගොඩකුමාර වෙද්ද්‍ර

Yakaagea Daviya

හදුන්නෙත්තිල නැත්නම් මිනිස්සු වහල්ලුන්ට විකුනල

Yakaagea Daviya

දිළිදුන්ගේ මහා දානය

Yakaagea Daviya

චීන සිස්ටම් එක තමා හරි

Yakaagea Daviya