සොරි මහත්තයා. මම හිතුවෙ විකුණන්න කැමති වෙයි කියලා

මිත්‍රයා

අර අංකල් උඩ බට්න් එක එබුව නිසා තමයි මේක නැවතුනේ.

මිත්‍රයා

අගක් මුලක් නැති පත්තර ලිපි. මොස්කව් ඉදන් රුසියාවට.

මිත්‍රයා

පොඩි ඈයොන්ගෙ ලෝකෙ.

මිත්‍රයා

අර්බුද මැවීම

මිත්‍රයා

ජලාශෙ නඩත්තුව මතක් වෙන්නෙත් වැස්ස පටන්ගත්තම

මිත්‍රයා

ඒ මහත්තයා මේ ගොඩේ තියෙන ඒවා විතරයි. මේ ගොඩ 400යි. අරක 500යි.

මිත්‍රයා

උවමනාවකට කෝල් කළාම උඹ මිස්කෝල් ගණන් කරපිය.

මිත්‍රයා