තාත්තා.....

Cadapatha

මිරිඟුව

Cadapatha

විසිරුණු අරුමැසි

Cadapatha

විසිරුණු අරුමැසි

Cadapatha

මිතුදම....

Cadapatha

මිතුදම....

Cadapatha

හමුවීම

Cadapatha

හමුවීම

Cadapatha

සදාකාලික ලස්සන......

Cadapatha

සදාකාලික ලස්සන......

Cadapatha

අරුංගල්

Cadapatha

අරුංගල්

Cadapatha

කණ්නාඩිය

Cadapatha

කණ්නාඩිය

Cadapatha

මිරිඟුව

Cadapatha

මිරිඟුව

Cadapatha

අම්මා........

Cadapatha

අම්මා........

Cadapatha

මලක අරුම

Cadapatha

මලක අරුම

Cadapatha