“අනාගතයේ අනුරාධපුරය මුළු ලෝකයේම ආධ්‍යාත්මික කේන්ද්‍රස්ථානය වන්නත් පුලුවන්” - Anuradhapura will be spiritual centre of the world

sirilaka sarisara

“අනාගතයේ අනුරාධපුරය මුළු ලෝකයේම ආධ්‍යාත්මික කේන්ද්‍රස්ථානය වන්නත් පුලුවන්” - Anuradhapura will be spiritual centre of the world

sirilaka sarisara

කුවේණිය දිවි නසාගත් යද්දෙස්සාගල - Yaddessagala where Kuweini Commited Suicide

sirilaka sarisara

කුවේණිය දිවි නසාගත් යද්දෙස්සාගල - Yaddessagala where Kuweini Commited Suicide

sirilaka sarisara

දහවලටත් අද්භූත රූප මැවී පෙනෙන අනුරපුර ආරාමික වන පෙත - Anuradhapura Monastery Forest where the mysterical phenomenon happens

sirilaka sarisara

දහවලටත් අද්භූත රූප මැවී පෙනෙන අනුරපුර ආරාමික වන පෙත - Anuradhapura Monastery Forest where the mysterical phenomenon happens

sirilaka sarisara

මිනිසා සහ අශ්ව හිස, අනුරාධපුරය - Man and the Horse Head at Isurumuniya

sirilaka sarisara

මිනිසා සහ අශ්ව හිස, අනුරාධපුරය - Man and the Horse Head at Isurumuniya

sirilaka sarisara

සකලකලා වල්ලභ රජුගේ මඟුල් කඩුවට මොකද වුණේ? - What Happened to the Auspicious Sword of King Sakalakalavallabha?

sirilaka sarisara

සකලකලා වල්ලභ රජුගේ මඟුල් කඩුවට මොකද වුණේ? - What Happened to the Auspicious Sword of King Sakalakalavallabha?

sirilaka sarisara

සමාධි පිළිම වහන්සේගේ වියෝවෙන් අනාරක්ෂිත වූ තොළුවිල - Toluvila Buddha Statue, a masterpiece of the ancient Sri Lankan sculpting art

sirilaka sarisara

සමාධි පිළිම වහන්සේගේ වියෝවෙන් අනාරක්ෂිත වූ තොළුවිල - Toluvila Buddha Statue, a masterpiece of the ancient Sri Lankan sculpting art

sirilaka sarisara

ඉන්ද්‍රඛීලය හෙවත් අනුරපුරයේ අටපට්ටම් සෙල් ටැඹ - Indrakheelaya at Anuradhapura

sirilaka sarisara

ඉන්ද්‍රඛීලය හෙවත් අනුරපුරයේ අටපට්ටම් සෙල් ටැඹ - Indrakheelaya at Anuradhapura

sirilaka sarisara

එරත්න පාරෙන් අඩවිකන්ද හරහා සිරිපා මලුවට - Pilgrimage to Mt. Samanala via Erathna Adawikanda

sirilaka sarisara

එරත්න පාරෙන් අඩවිකන්ද හරහා සිරිපා මලුවට - Pilgrimage to Mt. Samanala via Erathna Adawikanda

sirilaka sarisara

Alms Hall at Mihintale - මිහින්තලේ දාන ශාලව

sirilaka sarisara

Cobra Pond at Mihintale - මිහින්තලේ නාග පොකුණ

sirilaka sarisara