ආසයි මං

කඩයිම

නුඹ

කඩයිම

කොමාවට පසු

කඩයිම

අසනි වැස්සක් වැහැපුදෙන්...

කඩයිම

වැඩිමල් ප්‍රේමය

කඩයිම

කිමද නුඹ හැමදාම

කඩයිම

දකින්නැති කව්රුවත්

කඩයිම

බලාපන් මගේ හිත

කඩයිම

හඬගා කියමි මම

කඩයිම

එකක් නෑරම එකට

කඩයිම

එකම එක මොහොතකට

කඩයිම

විඳගන්න එනවා මං

කඩයිම

හිනාවෙන පිණි බිංඳු

කඩයිම

සිත්තම කවි කළෙමි. කරන්නෙමි. විඳිමි.

කඩයිම

ලියා ඇති සත්තමයි

කඩයිම

ලියා ඇති විරහව බිඳක්..

කඩයිම

ධනුවාගේ මිනි #16

කඩයිම

ධනුවාගේ මිනි #15

කඩයිම

ධනුවාගේ මිනි #14

කඩයිම

තාම වෙනසක් නැතිව..

කඩයිම